Thursday, September 27, 2012

Music21 in Polish, in Germany, and in Montreal

In Polish

A nice description of what we do, and music21's connection (I'd say, deep indebtedness) to Humdrum, appears in this article in Ruch Muzyczny, Rok LVI, Nr. 19:

Na szczególną uwagę zasługują dwa programy pracujące z danymi zakodowanymi symbolicznie. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych powstał opracowany przez Davida Hurona system analityczny Humdrum Toolkit6, w którym różne wymienialne formaty reprezentacji partytury (podstawowym jest **kern) stanowią materiał podlegający manipulacji (np. klasyfikacji, restrukturyzacji, kontekstualizacji) i prowadzą do wyszukiwania rozmaitych wzorów lub podobieństw między różnymi typami informacji. Alternatywą dla Humdruma jest dziś zbiór narzędzi dla "komputerowo wspomaganej muzykologii" - system Music21 (http://mit.edu/music21), oparty na języku programowania Python. Symboliczne dane do analizy pozyskiwane mogą być z rozmaitych źródeł (np. z edytora Finale i MusicXML) i eksportowane do rozmaitych formatów, w tym do **kern i MIDI, co znacznie rozszerza funkcjonalność systemu. Dając polecenie "from music21 import *", można wykonać wiele prostych zadań, jak wizualizacja krótkiej melodii, utworzenie macierzy dwunastotonowej lub wypisanie pod nutami ich nazw (w wybranej konwencji językowej). Siłą pakietu są jednak obiekty wyższego poziomu - Pitches, Chords, Durations, TimeSignatures, Intervals albo Instruments, które dokonują bardziej skomplikowanych analiz, jak znajdowanie dźwięku prowadzącego w aktualnej (zmieniającej się w przebiegu utworu) tonacji. Wyrafinowanym komponentem Music21 są moduły graficzne pozwalające na przykład na wizualizację profilu tonalnego wybranego utworu lub ukazanie korelacji między określonymi parametrami muzyki (np. między wysokością a dynamiką), co jest zwykle trudne do zauważenia w partyturze.

(Machine translation of the second half:)
An alternative to Humdrum today is a set of tools for "computer-aided musicology" - the Music21 system (http://mit.edu/music21), based on the Python programming language. Symbolic data for analysis can be obtained from a variety of sources (e.g., Finale and MusicXML) and exported to various formats, including the **kern [MSC: actually, we don't export Kern yet, but we do import it] and MIDI, which greatly extends the functionality of the system. Giving the command "from music21 import *", you can perform many simple tasks, such as visualization of a short melody, creating a matrix of twelve-tone or print the notes of their names (in the selected language conventions). The strength of the package, however, are higher-level objects - Pitches, Chords, Durations, TimeSignatures, Intervals or Instruments, who make more sophisticated analyzes, such as finding the leading tone in the current (evolving work in progress) key. Music21 is a sophisticated component of graphical modules allowing, for example, to visualize the tonal profile of the selected song or show a correlation between certain parameters of music (for example, between the height and velocity), which is usually difficult to see in the score.
 

Reports from Germany

In July of 2012, the music21 project went to Germany, sponsored by the generosity of the Germany Seed Fund of the MIT MISTI program, of the German government, and the Seaver Institute.  There we met with Hans-Peter Kriegel of the LMÜ and his great database lab, including Vladimir Viro of Peachnote, and worked together on future collaboration projects.  After recovering from jet-lag for a day with a quick trip to Salzburg, we worked all day (and most of the night) on the ICE to Hamburg.  The next day we presented our work (along with our absent collaborator Christopher Reyes) on "Interoperable Digital Musicology Research via music21 Web Applications"at the Digitial Humanities Conference.  We then continued our discussion and coding in Berlin where we met up with members of the musicology community there and took a trip to Leipzig to pay our homage to Bach. 

Thanks to Beth Hadley, a video of the trip is now available from the MISTI website.  Thanks to all our funders, collaborators, and friends.

Montreal ELVIS Collaboration

Work on the ELVIS (Electronic Locator of Vertical Interval Successions) project--a multinational cooperation between the US, Canada, and the UK, via the Digging into Data challenge grant--continues.  I'm ecstatic to learn about VIS, a Python-based music visualization system by Christopher Antila of the McGill team, built on top of music21 and Lilypond.  (Read about it here)

The McGill ELVIS group is greatly increasing our understanding of Renaissance and later polyphony, and music21 is proud to be a part of their work.

No comments:

Post a Comment